วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปูพื้นฐาน(ขั้นเทพ) Batch File ตอน 8

บางครั้งโปรแกรมที่เขียนขึ้นเอง...ก็เป็นความลับ...ไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขียนยังไงทำงานอย่างไร...สมัยนี้...จึงมีโปรแกรมจำพวก Batch to EXE ขึ้นมาให้ใช้งานหลายตัว...อย่างที่ผู้เขียนเคยเสนอไปแล้ว...แต่วันนี้เราจะมาสอนเขียนแบบเต็มๆ เพื่อให้สามารถสร้างโปรแกรม Batch เป็นของตัวเอง...
1. นำโค้ดที่ต้องการมาวางในโฟลเดอร์เป้าหมาย...
@echo off
call :ShowMode /s
set /a a=1
:MainMenu
color 3B
cls
colormsg 1B "Create By : Tanatdech  Boonluelak." & echo. & echo.
echo     _/_/_/_/    _/_/_/_/  _/_/_/_/_/  _/_/_/_/_/  _/_/    _/  _/_/_/_/_/  
echo   _/_/        _/_/    _/      _/      _/_/        _/_/    _/  _/_/        
echo   _/_/        _/_/    _/      _/      _/_/_/_/_/    _/_/_/    _/_/_/_/_/  
echo   _/_/        _/_/_/_/_/      _/      _/_/            _/      _/_/        
echo     _/_/_/_/  _/_/    _/      _/      _/_/_/_/_/      _/      _/_/_/_/_/  
echo.
echo. & if %a% == 1 (colormsg 1b "[ Fix Autorun.INF   ]" & title ซ่อมแซมระบบป้องกัน AutoIt) else (colormsg 3b "[ Fix Autorun.INF   ]")
echo. & if %a% == 2 (colormsg 1b "[ Set Desktop to D: ]" & title กำหนดเส้นทางจัดเก็บงานบน Desktop ที่ D:) else (colormsg 3b "[ Set Desktop to D: ]")
echo. & if %a% == 3 (colormsg 1b "[ Fix Safe Mode XP  ]" & title ซ่อมแซม Safe Mode บน XP) else (colormsg 3b "[ Fix Safe Mode XP  ]")
echo. & if %a% == 4 (colormsg 1b "[ Exit Programs     ]" & title ออกจากโปรแกรม) else (colormsg 3b "[ Exit Programs     ]")
echo.
echo.
colormsg b1 "Press Airrow Key select form menu"
getkey.com

if %errorlevel% == 28 goto :EndMenu
if %errorlevel% == 72 goto :Up
if %errorlevel% == 75 goto :Left
if %errorlevel% == 77 goto :Right
if %errorlevel% == 80 goto :Down
goto :MainMenu
:Down
:Left
set /a a=%a%+1
rem if %a% == จำนวนเมนูสูงสุด + 1 set /a a = 1
if %a% == 5 set /a a=1
goto :MainMenu
:Up
:Right
set /a a=%a%-1
rem  if %a% == 0 set /a a=จำนวนเมนูสูงสุด
if %a% == 0 set /a a=4
goto :MainMenu

:EndMenu
if %a%==1 call :Menu1
if %a%==2 call :Menu2
if %a%==3 call :Menu3
if %a%==4 goto :End
goto :MainMenu

rem -------------------------------------------------------------------------
rem ฟังก์ชั้น ShowMode
rem -------------------------------------------------------------------------
:ShowMode
if "%1"=="/s" goto :StartCMD
if "%1"=="/e" goto :EndCMD
goto :HelpShowMode
:StartCMD
set b=27
for /l %%a in (0,1,25) do (
  call :SetModeStartCMD %%a
  ping 0.0.0.0 -n 1>nul
)
set b=
goto :EOF
:SetModeStartCMD %1
  set /a b=^%b%+2
  mode %b%,%1
goto :EOF
:EndCMD
set b=80
for /l %%a in (25,-1,0) do (
  call :SetModeEndCMD %%a
  ping 0.0.0.0 -n 1>nul
)
set b=
goto :EOF
:SetModeEndCMD %1
  set /a b=^%b%-2
  mode %b%,%1
goto :EOF
:HelpShowMode
echo ShowMode /s = Start Batch File
echo          /e = End Batch File
goto :EOF

rem -------------------------------------------------------------------------
rem โปรแกรม Fix Autorun.INF
rem -------------------------------------------------------------------------
:Menu1
  FOR %%i IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO (
    color 0A
    ECHO Scan All Drives Autorun.inf Plase wait...
    ECHO.
    ping 0.0.0.0 -n 1 -w 3000>nul
    IF EXIST %%i:\Autorun.inf (
      color 0C
      ECHO ***********************************
      ECHO ******** Autorun.inf Found ********
      ECHO ***********************************
      ECHO.
      attrib -r -s -h %%i:\Autorun.inf 
      del %%i:\Autorun.inf
   ) ELSE (
     color 0A
     ECHO %%i:\Autorun.inf does not exist
     ECHO.
  )
  ping 0.0.0.0 -n 1 -w 1000>nul
 )
 ( echo Windows Registry Editor Version 5.00
   echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]
   echo @="@SYS:DoesNotExist"
 )>BlockAutorun.reg
 regedit BlockAutorun.reg 
 del BlockAutorun.reg /f
goto :EOF

rem -------------------------------------------------------------------------
rem โปรแกรม Set Desktop to D
rem -------------------------------------------------------------------------
:Menu2
( echo Windows Registry Editor Version 5.00
  echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]
  echo "Desktop"=hex(2):44,00,3a,00,5c,00,44,00,65,00,73,00,6b,00,74,00,6f,00,70,00,\
  echo  00,00
)>DesktopToD.reg
regedit DesktopToD.reg
del DesktopToD.reg /f

rem -------------------------------------------------------------------------
rem โปรแกรม Fix Safe Mode
rem -------------------------------------------------------------------------
:Menu3
(
echo Windows Registry Editor Version 5.00
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot]
echo "AlternateShell"="cmd.exe"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal]
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys]
echo @="FSFilter System Recovery"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
echo @="Universal Serial Bus controllers"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="CD-ROM Drive"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="DiskDrive"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Standard floppy disk controller"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Hdc"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Keyboard"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Mouse"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="PCMCIA Adapters"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="SCSIAdapter"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="System"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Floppy disk drive"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
echo @="Volume"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]
echo @="Human Interface Devices"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network]
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\nm]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\nm.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys]
echo @="FSFilter System Recovery"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI]
echo @="Driver Group"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys]
echo @="Driver"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC]
echo @="Service"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]
echo @="Universal Serial Bus controllers"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="CD-ROM Drive"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="DiskDrive"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Standard floppy disk controller"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Hdc"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Keyboard"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Mouse"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Net"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="NetClient"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="NetService"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="NetTrans"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="PCMCIA Adapters"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="SCSIAdapter"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="System"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
echo @="Floppy disk drive"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]
echo @="Volume"
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]
echo @="Human Interface Devices"
)>SafeBoot.reg
regedit SafeBoot.REG
del SafeBoot.REG /f
rem -------------------------------------------------------------------------
rem สิ้นสุดโปรแกรม
rem -------------------------------------------------------------------------
goto :EOF
:End
call :ShowMode /e
set a=
color
2. ตัดคำสั่งที่ต้องสร้างเป็นแฟ้มออก เช่น .COM, .VBS, .BAT อื่นๆ ที่ประกอบแยกไว้อีกส่วนเพื่อประหยัดการทำงานและลดความซ้ำซ้อนที่ไม่จำเ็ป็น มาไว้ในโฟลเดอร์เป้าหมาย...บางท่านอาจจะนำโปรแกรมแบบพกพาือื่นๆ มาด้วยก็ได้ เช่น REG.EXE หรือ REGEDIT.EXE ซึ่งบางทีไวรัสอาจจะลบทิ้งโปรแกรมเหล่านี้...ทำให้การทำงานของ Batch ผิดพลาด...หรือคำสั่งเสริมการทำงานอื่นๆ อีกมากมาย...ที่หยิบยืมมาใช้งานก็นำมาใส่ในโฟลเดอร์เป้าหมายไ้ด้...โปรแกรมที่ทำงานในรูปแบบนี้...ที่หลายๆ คนรู้ึจักคือ Combofix หรือ ยาถ่ายพยาธิ ที่หลายๆ คนเข้าใจว่ามันเป็นแอนตี้ไวรัส...จริงๆ แล้วมันก็แค่ Batch File ที่รวมโปรแกรมอรรถประโยชน์ของคนอื่นๆ มารวมการทำงานเข้า่ด้วยกันเท่านั้น
3. จากนั้นก็มาสร้าง Batch File ให้เป็นโปรแกรมของตัวเองเสียที่
3.1 เลือกซ่อนการทำงานหน้า CMD และ เก็บไฟล์ที่ Temporary

3.2 เลือกโปรแกรมเสริมเข้ามา

3.3 มีกี่โปรแกรมนำเข้ามาให้หมด

3.4 เลือกช่องรายละเอียด Version Infomations ระบุที่อยู่ Icon และนำเข้ามา

3.5 ถ้าไม่ระบุหลายระเอียดผู้เขียนโปรกรม ก็ Compile ได้เลย...จบ...ง่ายจุงเบย...

อุ๊ปส์...โปรแกรมถูกซ่อนการงาน...ทำให้ไม่เห็นเมนู
เอาใหม่...
3.6 แสดงการทำงานเมนูด้วย...
โปรแกรมรันได้แบบนี้...

ส่วนใครอยากรู้ว่าโปรแกรมทำงานอย่างไร...

5 ความคิดเห็น:

 1. สวัสดีครับ ผมอยากรู้ว่าการที่เราจะเขียน Batch file เพื่อ copy file จากเครื่องใน network เดียวกัน ต้องทำยังไงครับ เช่นเครื่องของผมA_ IP: 10.1.1.30 ต้องการที่จะ copy file จากเครื่อง B_ IP:10.1.1.36 ที่ folder C:\xxx และจากเครือง C_ IP: 10.1.1.40 ที่ folder C:\xxx เหมือนกัน แล้วเอามารวมกันเอาไว้ที่เครื่อง A ที่ folder C:\zzz และเปลี่ยนชื่อ folder ที่ copy เป็น Bxxx และ Cxxx
  ปล. เครื่อง B และเครื่อง C ใช้ User/Pw เหมือนกัน คือ xxx/xxx

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. @Echo off
   net use x: 10.1.1.30 /user:Computer1 password /persistent:no
   net use y: 10.1.1.36 /user:xxx xxx /persistent:no
   net use z: 10.1.1.40 /user:xxx xxx /persistent:no
   xcopy y:\zzz x:\Bxxx
   xcopy z:\zzz x:\Cxxx

   computer1 เปลี่ยนเป้นชื่อเครืิ่อง 1 คุณ
   Password เปลี่ยนเป็นพาสเวิร์ด เครื่อง 1

   ลองดูดครับ...ติดปัญหาอะไรแจ้งมาครับ

   ลบ
  2. ถ้าไม่ได้ลองตัวนี้

   @Echo off
   net use x: \\10.1.1.30\C: /user:Computer1 password /persistent:no
   net use y: \\10.1.1.36\C: /user:xxx xxx /persistent:no
   net use z: \\10.1.1.40\C: /user:xxx xxx /persistent:no
   xcopy y:\zzz x:\Bxxx
   xcopy z:\zzz x:\Cxxx

   ลบ
 2. ครับ...โทษที...ที่มาตอบช้านะครับ...
  อย่างแรกที่เราสามารถทำได้คือ
  1. Map ไดร์ฟ ผ่าน Batch file (จะมาสอนใน ปูพื้นฐานตอน 10 ครับ...พอดีเขียนตอน 9 และพึงมาเห็น)
  2. ผ่าน สคริป Telnet (อันนี้ด้อยความรู้)

  ได้ครับ...ขอเวลานำสคริป source code ต่างประเทศมารวมเป็น งานที่บอกมาไฟล์เดียวก่อนนะครับ
  ยังไงขอบคุณที่ติดตามครับ...

  ตอบลบ