วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ประยุกต์แบตช์ขั้นเทพ

1. เขียนแบตช์ไฟล์ถอดรหัส .RAR

@echo off
for /l %%k in (1000,1,9999) do call :Loop %%k
goto :End

:Loop %1

unrar e -p%1 Target.RAR
if %errorlevel%==0 (
  msg %username% Password is %1
  exit
) else (
  title Password %1
)
:End

นี่คือโค้ดที่ทำการสแกนรหัสจาก 1000 - 9999 หรือ ตัวเลขสี่หลัก...หากใครเข้ารหัส WinRAR ด้วยตัวเลข 4 ตัว...แบตช์ไฟล์ตัวนี้สามารถถอดรหัสได้สบาย...

มันทำงานอย่างไร
1. มันต้องอาศัย UnRAR.EXE ในโฟลเดอร์ Programs Files ใน XP , 7 ให้คัดลอกมามันไว้โฟลเดอร์เดียวกับแบตช์ไฟล์
2. เช่้นกัน แฟ้มที่ต้องการถอดรหัสเช่นกัน คัดลอกมาไว้โฟลเดอร์เดียวกับแบตช์ไฟล์ฺ และเปลียนชื่อเป็น
TARGET.RAR เพื่อให้เข้ากับคำสั่ง
3. คำสั่ง UnRAR E -P%Password TARGET.RAR เป็นคำสั่งที่โปรแกรม UnRAR.EXE จะไว้สำหรับถอดรหัสบน Console จึงทำให้ แบตช์ไฟล์เองสามารถใช้ประโยชน์จากคำสั่งนี้ได้

หลักการถอดรหัส
1. ถ้าเป้าหมายเป็นรหัสแบบถาวร สามารถใช้ แบตช์ไฟล์หลายตัวช่้วยกันถอดคนละเซกชั่้นได้...ไม่ต้องรอสแกนที่ละตัว...เพราะรหัสเองถูกกำหนดตายตัว...จากเวลา 1 ชัวโมง... จะลดเหลือ 30 นาที ถ้าใช้งาน
2 คำสั่ง หรือ 2 เซกชั่้น ทำไมเป็นอย่างนั้นมาดู ข้อ 2
2. คำสั่ง For /L %%k in (1000,1,9999) do ... ไม่จำเป็นต้องไล่เลข 1000 - 9999 แต่อาจจะไล่แค่ 1000 - 4999 ในแบตช์ไฟล์ตัวแรก และ อีกเซกชั่นก็ไล่ 5000 - 9999 มันจึงทำให้เวลาที่ใช้ในการถอดรหัสลดลง
3. และมากกว่า 2 เซกชั่นได้ไหม...? ได้ เพราะรหัสจำพวกเข้ารหัสไฟล์มันมีจุดอ่อนตรงที่...ตัวของมันไม่สามารถ เปลี่ยนรหัสใหม่...ได้เมื่อมีการสแกน... จึงทำให้โปรแกรม "แคร็ก" ซีเรียลนัมเบอร์ หรือ โปรแกรม "แคร็ก" อื่น...ๆ ถอดรหัสได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว กล่าวคือ "พวกเขาไม่ได้โง่ มานั่งรอเครื่องเพียงเครื่องเดียวทำการสแกนรหัส แต่พวกเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ หลายๆ เครื่อง หลายๆ เซกชั่น แยกการทำงานค้นหารหัส"
4. คุณ อาจจะแยกเป็น 4 เป็น 8 เป็น 16 เซกชั่น...ก็ได้ประยุกต์คำสั่งเอา...มันขึ้นอยู่กับว่าความเร็วเครื่องของคุณ มันประมวลผลไหวหรือไม่...และถ้าจะให้ดี...ไม่ต้องใช้ แบตช์ไฟล์หลอก ใช้ภาษาอื่นที่ทำงานเร็วกว่านี้...จะดีกว่า...

ตัวอย่างการสแกน

2. เซ็ตค่า XP ด้วยแบตช์ไฟล์@echo off
set a=1

:MainMenu
 color 0B
 cls
 echo                 000         000               1. Delete Tempolary All 
 echo                000            000             2. Off Line Speed Services
 echo               00               000            3. Fix Autorun.INF All
 echo              00                 000           4. Block Autorun.INF
 echo             000                 000           5. Clear prefetch Boot
 echo             000                 0000          6. Set Desktop To D:  
 echo             0000  00000000000   0000          7. Make Info CatEye
 echo             0000 0000000000000 0000           8. Fix Registry Computer
 echo             0000000          000000           9. Kill Process All
 echo         00000000000000    0000000000000       10. Fix SafeMode XP
 echo       00000000000000000000000000000000000     11. Stop Download for IE
 echo      0000    00 0000000 0000000 000   00000   12. No Run Programe Name
 echo     00      000   0000   0000   000      000  13. Speed XP CatEye
 echo    00        00     00000000    000       00  
 echo    0         000    0000000    000         00 
 echo    0          000    00000    0000          0 
 echo                0000  00000  0000              
 echo                  00000000000000               
 echo                     0000000                   
 echo                    000000000                  
 echo         0       000000   000000       0       
 echo          00000000000       00000000000         
 echo.
  set /p a=    Type 1-10 [Enter] form select menu 
 if %a%==1 goto :ListTemp
 if %a%==2 goto :FixService
 if %a%==3 goto :FixAutorun
 if %a%==4 goto :BlockAutorun
 if %a%==5 del %windir%\prefetch\ntosboot-*.* /q
 if %a%==6 goto :DesktopToD
 if %a%==7 goto :MakeInfo
 if %a%==8 goto :FixCom
 if %a%==9 goto :KillProcess
 if %a%==10 goto :FixSafe
 if %a%==11 goto :BreakIE
 if %a%==12 goto :NoRun
 if %a%==13 goto :SpeedXPCatEye
goto :MainMenu

:SpeedXPCatEye
echo.> แสดงข้อความ[CatEye].TXT
echo เร่งความเร็ว...>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl /V PriorityControl /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง Priorit Control >> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง Priorit Control >> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\PriorityControl /V IRQ8Priority /T REG_DWORD /D 1 /F 
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง IRQ >> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง IRQ>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement /V Pagingfiles /T REG_SZ /D "500 500" /F 
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง Vitual Memory >> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง Vitual Memory>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement /V LargeSystemCache /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง Cashe Memory >> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง Cashe Memory>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement /V DisablePagingExecutive /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง Pageing Executive>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง Pageing Executive>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update /V UpdateMode /T REG_DWORD /D 0 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่งรีเฟรชจอภาพ>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่งรีเฟรชจอภาพ>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer /V AlwaysUnloadDLL /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] ยกเลิกโหลด .DLL>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] ยกเลิกโหลด .DLL>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Service\P3\Parameters /V HackFlags /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] Hack Flags CPU>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] Hack Flags CPU>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters /V EnablePMTUDiscovery /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง MTU>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง MTU>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000 /V EnableUDMA66 /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] ใช้ UDMA66>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] ใช้ UDMA66>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement\PrefetchParamenters /V EnablePrefetcher /T REG_DWORD /D 6 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่งโหมดความเร็วให้ RAM>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่งโหมดความเร็วให้ RAM>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKU\.DEFAULT\ControlPanal\Desktop /V AutoEndTasks /T REG_SZ /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] ปิดโปรแกรมอัตโนมัต Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] ปิดโปรแกรมอัตโนมัต Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKU\.DEFAULT\ControlPanal\Desktop /V WaitToKillApp /T REG_SZ /D 15 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่งเวลา Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่งเวลา Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control /V WaitToKillServiceTimeout /T REG_SZ  /D 4000 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่งเวลา Kill Service Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่งเวลา Kill Service Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement /V ClearPageFileAtShutdown /T REG_DWORD /D 1 /F
if not errorlevel 1 (echo [ Ok ] เร่ง Pagefile Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) else (echo [Error] เร่ง Pagefile Shutdown>> แสดงข้อความ[CatEye].TXT) 
start แสดงข้อความ[CatEye].TXT
taskkill /F /im "Explorer.exe"
start explorer.exe
goto :MainMenu

:NoRun
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v DisallowRun /t REG_DWORD /d 1 /f
set /p f=Filename 
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\DisallowRun /v %random% /d "%f%"
goto :MainMenu

:BreakIE
reg add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3" /v 1803 /t REG_DWORD /d 3 /f
goto :MainMenu

:ListTemp
 cd %temp%
 del %temp%\*.* /f /s /q
goto :MainMenu

:FixAutorun
 FOR %%i IN (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO (
  color 0A
  ECHO Mode : Delete Autorun.inf
  ECHO -----------------------------
  ECHO.
  IF EXIST %%i:\Autorun.inf (
   color 0C
   Attrib -a -h -s -r %%i\Autorun.inf
   copy %%i\Autorun.inf %temp%\
   ren %temp%\Autorun.inf %temp%\cmd_Autorun.txt
   Del %%i\Autorun.inf /f
   ECHO ******** Autorun.inf Found ********
   ECHO ***********************************
   FIND /v ";" %%i:\Autorun.inf
   ECHO ***********************************
   ECHO.
  ) ELSE (
   color 0A
   ECHO %%i:\Autorun.inf does not exist
   ECHO.
  )
 )
goto :MainMenu

:BlockAutorun
echo Windows Registry Editor Version 5.00>%systemdrive%\BlockAutorun.reg
echo.>>%systemdrive%\BlockAutorun.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IniFileMapping\Autorun.inf]>>%systemdrive%\BlockAutorun.reg
echo @="@SYS:DoesNotExist">>%systemdrive%\BlockAutorun.reg
regedit %systemdrive%\BlockAutorun.reg 
del %systemdrive%\BlockAutorun.reg /f
goto :MainMenu

:DesktopToD
echo Windows Registry Editor Version 5.00>%systemdrive%\DesktopToD.reg
echo.>>%systemdrive%\DesktopToD.reg
echo [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders]>>%systemdrive%\DesktopToD.reg
echo "Desktop"=hex(2):44,00,3a,00,5c,00,44,00,65,00,73,00,6b,00,74,00,6f,00,70,00,\>>%systemdrive%\DesktopToD.reg
echo  00,00>>%systemdrive%\DesktopToD.reg
regedit %systemdrive%\DesktopToD.reg
del %systemdrive%\DesktopToD.reg /f
goto :MainMenu

:FixCom
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Hidden /t REG_DWORD /d 2 /f 
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Folder\Hidden\SHOWALL /v CheckedValue /t REG_DWORD /d 1 /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v Hidden /t REG_DWORD /d 2  /f
reg add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced /v HideFileExt /t REG_DWORD /d 0 /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess /v Start /t REG_DWORD /d 4 /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess /v Start /t REG_DWORD /d 2 /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableCMD /f
reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableCMD /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /f
reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableRegistryTools /f
reg delete HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel /v HomePage /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /f
reg delete HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoSetTaskbar /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoToolbarsOnTaskbar /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoFolderOptions /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartmenuMorePrograms /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuMFUprogramsList /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoStartMenuSubFolders /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoChangeStartMenu /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoFind /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoBandCustomize /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoMovingBands /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoCloseDragDropBands /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v ClassicShell /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoClose /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoLogOff /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoActiveDesktop /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer /v NoSaveSettings /f
reg delete HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main /v Window Title /f
goto :MainMenu

:KillProcess
TASKLIST >TASK.TXT
FINDSTR "Console" TASK.TXT>LIST.TXT
FOR /F "TOKENS=1" %%L IN (LIST.TXT) DO CALL :KILLNOSYS %%L
SET F=
DEL TASK.TXT
DEL LIST.TXT
goto :MainMenu
:KILLNOSYS %1
IF %1==CMD.EXE GOTO END
IF %1==cmd.exe GOTO END
IF %1==SMSS.EXE GOTO END
IF %1==smss.exe GOTO END
IF %1==CSRSS.EXE GOTO END
IF %1==csrss.exe GOTO END
IF %1==WINLOGON.EXE GOTO END
IF %1==winlogon.exe GOTO END
IF %1==SERVICES.EXE GOTO END
IF %1==services.exe GOTO END
IF %1==LSASS.EXE GOTO END
IF %1==lsass.exe GOTO END
IF %1==SVCHOST.EXE GOTO END
IF %1==svchost.exe GOTO END
IF %1==Explorer.EXE GOTO END
IF %1==EXPLORER.EXE GOTO END
IF %1==explorer.exe GOTO END
TASKKILL /F /IM "%1"
goto :End

:MakeInfo
set Dest=%windir%\system32\oeminfo.ini
echo [General]>%Dest%
echo Manufacturer=ปฐมเชทย์  บุญลือลักษณ์>>%Dest%
echo Model=กันยาละมุลภัณฑ์>>%Dest%
echo [Support Information]>>%Dest%
echo Line1=Windows XP ของกู>>%Dest%
echo Line1=>>%Dest%
echo Line2=เบอร์ปืน : 0887101892>>%Dest%
echo Line3=อีแมว : Patomchet@hotmail.com; Patomchet@gmail.com>>%Dest%
set Dest=
copy CatEye.bmp %windir%\system32\oemlogo.bmp
goto :MainMenu

:FixService
echo Windows Registry Editor Version 5.00>%systemdrive%\fix.reg
echo ; The number 00000002 means the Service will be echo "Automatic" >>%systemdrive%\fix.reg
echo ; The number-------------3 means----------------------------echo "Manual" >>%systemdrive%\fix.reg
echo ; The number-------------4 means----------------------------echo "Disabled" >>%systemdrive%\fix.reg 
echo ; Right after the semi-colon is the action this tweak will perform  >>%systemdrive%\fix.reg
echo ; this is then followed by XP's default setting in brackets.  >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;  >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Alerter" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Alerter]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Background Intelligent Transfer Service" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\BITS]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "ClipBook" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ClipSrv]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000003 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Error Reporting Service" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ERSvc]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Fast User Switching Compatibility" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FastUserSwitchingCompatibility]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000003 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Help and Support" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\helpsvc]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000003 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Indexing Service" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\cisvc]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "IPSEC Services" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Messenger" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Messenger]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Net Logon" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Portable Media Serial Number" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmdmPmSp]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "QoS RSVP" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RSVP]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Remote Desktop Help Session Manager" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RDSessMgr]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Remote Registry" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RemoteRegistry]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Secondary Logon" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\seclogon]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Smart Card" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardSvr]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000003 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Smart Card Helper" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SCardDrv]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000003 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "SSDP Discovery Service" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SSDPSRV]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "TCP/IP NetBIOS Helper" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LmHosts]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Telnet" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TlntSvr]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Uninterruptible Power Supply" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UPS]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Universal Plug and Play Device Host" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\upnphost]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Upload Manager" (3)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\uploadmgr]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000003 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Volume Shadow Copy" (2)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\VSS]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000002 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "WebClient" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WebClient]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "Wireless Zero Configuration" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WZCSVC]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
echo ;This will disable echo "WMI Performance Adapter" (4)  >>%systemdrive%\fix.reg
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WmiApSrv]  >>%systemdrive%\fix.reg
echo "Start"=dword:00000004 >>%systemdrive%\fix.reg
regedit %systemdrive%\fix.reg
del %systemdrive%\fix.reg
goto :MainMenu

:FixSafe
echo Windows Registry Editor Version 5.00>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo "AlternateShell"="cmd.exe">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\AppMgmt]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Base]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot Bus Extender]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Boot file system]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\CryptSvc]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\DcomLaunch]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmadmin]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmboot.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmio.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmload.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\dmserver]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\EventLog]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\File system]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Filter]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\HelpSvc]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Netlogon]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PCI Configuration]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PlugPlay]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\PNP Filter]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\Primary disk]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\RpcSs]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SCSI Class]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sermouse.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sr.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="FSFilter System Recovery">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\SRService]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\System Bus Extender]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vga.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\vgasave.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\WinMgmt]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Universal Serial Bus controllers">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="CD-ROM Drive">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="DiskDrive">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Standard floppy disk controller">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Hdc">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Keyboard">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Mouse">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="PCMCIA Adapters">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="SCSIAdapter">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="System">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Floppy disk drive">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Volume">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Human Interface Devices">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AFD]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\AppMgmt]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Base]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot Bus Extender]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Boot file system]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Browser]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\CryptSvc]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DcomLaunch]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Dhcp]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmadmin]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmboot.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmio.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmload.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\dmserver]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\DnsCache]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\EventLog]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\File system]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Filter]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\HelpSvc]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ip6fw.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\ipnat.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanServer]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LanmanWorkstation]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\LmHosts]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Messenger]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NDIS Wrapper]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Ndisuio]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOS]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBIOSGroup]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetBT]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetDDEGroup]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Netlogon]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetMan]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Network]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NetworkProvider]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\nm]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\nm.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\NtLmSsp]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PCI Configuration]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PlugPlay]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP Filter]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\PNP_TDI]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Primary disk]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpcdd.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpdd.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdpwd.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\rdsessmgr]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\RpcSs]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SCSI Class]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sermouse.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SharedAccess]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\sr.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="FSFilter System Recovery">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\SRService]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Streams Drivers]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\System Bus Extender]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\Tcpip]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\TDI]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver Group">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdpipe.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\tdtcp.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\termservice]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vga.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\vgasave.sys]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Driver">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WinMgmt]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\WZCSVC]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Service">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Universal Serial Bus controllers">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="CD-ROM Drive">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="DiskDrive">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E969-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Standard floppy disk controller">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Hdc">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Keyboard">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E96F-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Mouse">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Net">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E973-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="NetClient">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E974-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="NetService">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E975-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="NetTrans">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E977-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="PCMCIA Adapters">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="SCSIAdapter">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E97D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="System">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{4D36E980-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Floppy disk drive">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{71A27CDD-812A-11D0-BEC7-08002BE2092F}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Volume">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Network\{745A17A0-74D3-11D0-B6FE-00A0C90F57DA}]>>%systemdrive%\SafeBoot.REG
echo @="Human Interface Devices">>%systemdrive%\SafeBoot.REG
regedit %systemdrive%\SafeBoot.REG
del %systemdrive%\SafeBoot.REG
goto :MainMenu
:End 

3. Lock Folder ด้วยแบตช์ไฟล์
@echo off
color A
:Loop
set /p PASSWORD=Password : 
set /p Confirm=Confirm : 
if not %PASSWORD%==%Confirm% (
 color C
 msg %USERNAME% รหัสผ่านไม่เหมือนกัน
 goto :Loop
) else (
 color A
 goto :Next
)

:Next

set OLDDIR=%CD:~3%
cd "\%OLDDIR%"
echo [.ShellClassInfo]>Desktop.INI
echo CLSID={20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D}>>Desktop.INI
echo del /arsh "\%OLDDIR%\desktop.ini">%PASSWORD%.BAT
echo start.>>%PASSWORD%.BAT
attrib +r +s +h "\%OLDDIR%"
attrib +r +s +h "\%OLDDIR%\Desktop.INI"
attrib +r +s +h "\%OLDDIR%\%PASSWORD%.BAT"
cd..
echo @echo off>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo color A>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo :Loop>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo set /p PASSWORD=Password : >>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo if exist "\%OLDDIR%\%%PASSWORD%%.BAT" (>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  color A>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  call "\%OLDDIR%\%%PASSWORD%%.BAT">>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  del /arsh "\%OLDDIR%\%%PASSWORD%%.BAT">>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  attrib -r -s -h "\%OLDDIR%">>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  del "Key_%OLDDIR%.BAT">>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  msg %%USERNAME%% ยินดีต้อนรับ...>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo ) else (>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  color C>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  msg %%USERNAME%% ไม่สามารถเข้าถึง %OLDDIR% >>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo  goto :Loop>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
echo )>>"Key_%OLDDIR%.BAT"
msg %USERNAME% ล็อกโฟลเดอร์ %OLDDIR%
set PASSWORD=
set Confirm=
set OLDDIR=

****ใช้งานจริงอาจมีปัญหาในหลายเครื่อง...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น