วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ปูพื้นฐานแบตช์ไฟล์ 8

มาถึงคำสั่งที่มีความซับซ้อนที่สุดของแบตช์ไฟล์...คำสั่งนั้นคือ FOR


Runs a specified command for each file in a set of files.

FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters]

  %variable  Specifies a single letter replaceable parameter.
  (set)      Specifies a set of one or more files.  Wildcards may be used.
  command    Specifies the command to carry out for each file.
  command-parameters
             Specifies parameters or switches for the specified command.

To use the FOR command in a batch program, specify %%variable instead
of %variable.  Variable names are case sensitive, so %i is different
from %I.

If Command Extensions are enabled, the following additional
forms of the FOR command are supported:

FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]

    If set contains wildcards, then specifies to match against directory
    names instead of file names.

FOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-parameters]

    Walks the directory tree rooted at [drive:]path, executing the FOR
    statement in each directory of the tree.  If no directory
    specification is specified after /R then the current directory is
    assumed.  If set is just a single period (.) character then it
    will just enumerate the directory tree.

FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-parameters]

    The set is a sequence of numbers from start to end, by step amount.
    So (1,1,5) would generate the sequence 1 2 3 4 5 and (5,-1,1) would
    generate the sequence (5 4 3 2 1)

FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters]
FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command [command-parameters]
FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command [command-parameters]

    or, if usebackq option present:

FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters]
FOR /F ["options"] %variable IN ('string') DO command [command-parameters]
FOR /F ["options"] %variable IN (`command`) DO command [command-parameters]

    file-set is one or more file names.  Each file is opened, read
    and processed before going on to the next file in file-set.
    Processing consists of reading in the file, breaking it up into
    individual lines of text and then parsing each line into zero or
    more tokens.  The body of the for loop is then called with the
    variable value(s) set to the found token string(s).  By default, /F
    passes the first blank separated token from each line of each file.
    Blank lines are skipped.  You can override the default parsing
    behavior by specifying the optional "options" parameter.  This
    is a quoted string which contains one or more keywords to specify
    different parsing options.  The keywords are:

        eol=c           - specifies an end of line comment character
                          (just one)
        skip=n          - specifies the number of lines to skip at the
                          beginning of the file.
        delims=xxx      - specifies a delimiter set.  This replaces the
                          default delimiter set of space and tab.
        tokens=x,y,m-n  - specifies which tokens from each line are to
                          be passed to the for body for each iteration.
                          This will cause additional variable names to
                          be allocated.  The m-n form is a range,
                          specifying the mth through the nth tokens.  If
                          the last character in the tokens= string is an
                          asterisk, then an additional variable is
                          allocated and receives the remaining text on
                          the line after the last token parsed.
        usebackq        - specifies that the new semantics are in force,
                          where a back quoted string is executed as a
                          command and a single quoted string is a
                          literal string command and allows the use of
                          double quotes to quote file names in
                          file-set.

    Some examples might help:

FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo %i %j %k

    would parse each line in myfile.txt, ignoring lines that begin with
    a semicolon, passing the 2nd and 3rd token from each line to the for
    body, with tokens delimited by commas and/or spaces.  Notice the for
    body statements reference %i to get the 2nd token, %j to get the
    3rd token, and %k to get all remaining tokens after the 3rd.  For
    file names that contain spaces, you need to quote the filenames with
    double quotes.  In order to use double quotes in this manner, you also
    need to use the usebackq option, otherwise the double quotes will be
    interpreted as defining a literal string to parse.

    %i is explicitly declared in the for statement and the %j and %k
    are implicitly declared via the tokens= option.  You can specify up
    to 26 tokens via the tokens= line, provided it does not cause an
    attempt to declare a variable higher than the letter 'z' or 'Z'.
    Remember, FOR variables are single-letter, case sensitive, global,
    and you can't have more than 52 total active at any one time.

    You can also use the FOR /F parsing logic on an immediate string, by
    making the file-set between the parenthesis a quoted string,
    using single quote characters.  It will be treated as a single line
    of input from a file and parsed.

    Finally, you can use the FOR /F command to parse the output of a
    command.  You do this by making the file-set between the
    parenthesis a back quoted string.  It will be treated as a command
    line, which is passed to a child CMD.EXE and the output is captured
    into memory and parsed as if it was a file.  So the following
    example:

      FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i

    would enumerate the environment variable names in the current
    environment.

In addition, substitution of FOR variable references has been enhanced.
You can now use the following optional syntax:

    %~I         - expands %I removing any surrounding quotes (")
    %~fI        - expands %I to a fully qualified path name
    %~dI        - expands %I to a drive letter only
    %~pI        - expands %I to a path only
    %~nI        - expands %I to a file name only
    %~xI        - expands %I to a file extension only
    %~sI        - expanded path contains short names only
    %~aI        - expands %I to file attributes of file
    %~tI        - expands %I to date/time of file
    %~zI        - expands %I to size of file
    %~$PATH:I   - searches the directories listed in the PATH
                   environment variable and expands %I to the
                   fully qualified name of the first one found.
                   If the environment variable name is not
                   defined or the file is not found by the
                   search, then this modifier expands to the
                   empty string

The modifiers can be combined to get compound results:

    %~dpI       - expands %I to a drive letter and path only
    %~nxI       - expands %I to a file name and extension only
    %~fsI       - expands %I to a full path name with short names only
    %~dp$PATH:I - searches the directories listed in the PATH
                   environment variable for %I and expands to the
                   drive letter and path of the first one found.
    %~ftzaI     - expands %I to a DIR like output line

In the above examples %I and PATH can be replaced by other valid
values.  The %~ syntax is terminated by a valid FOR variable name.
Picking upper case variable names like %I makes it more readable and
avoids confusion with the modifiers, which are not case sensitive.FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters]
คำสั่ง FOR %ตัวแปร IN (รายการ) DO [คำสั่ง]
คำสั่งนี้...หลักๆ คือการในข้อมูลในรายการหรือลิสต์ มาประมวลผลไปยังคำสั่งด้านหลัง...โดยผ่านตัวแปรของคำสั่ง FOR ซึ่งต้องเป็น "อักษรเท่านั้น" ห้ามเป็น "ตัวเลข" 
% นำหน้าตัวเลข คือ พารามิเตอร์ และ อาร์กิวเมนต์ เช่น %1 %2
%% นำหน้าตัวอักษร คือ ตัวแปรในคำสั่ง FOR เช่น %%N
% นำหน้าตัวอักษรและปิดท้าย% คือ ตัวแปรเอนวิรอนเมนต์ที่เคยกล่าวไว้แล้ว เช่น %N%

คำสั่ง
FOR %%D IN (A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) DO IF EXIST %%D:\*.* MSG %USERNAME% "พบแฟ้มในไดร์ฟ %%D" ; ลิสต์ชื่อไดร์ฟทั้งหมดและค้นหาว่าพบแฟ้มที่รูทโฟลเดอร์ของไดร์ฟนั้นหรือไม่ไปยังกล่องข้อความ

คำสั่ง
FOR %%N IN (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) DO MSG %USERNAME% %%N ; แสดงตัวเลข 0 ถึง 9 ในกล่องข้อความ

FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters]

    If set contains wildcards, then specifies to match against directory
    names instead of file names.
FOR /D %ตัวแปร IN (รายการ) DO [คำสั่ง]

คำสั่ง
FOR /D %%V IN (D:\*.*) DO MSG %USERNAME% %%V ; แสดงชื่อโฟลเดอร์ที่ D:\ ทั้งหมดในกล่องข้อความ

FOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-parameters]

    Walks the directory tree rooted at [drive:]path, executing the FOR
    statement in each directory of the tree.  If no directory
    specification is specified after /R then the current directory is
    assumed.  If set is just a single period (.) character then it
    will just enumerate the directory tree.

คำสั่ง
FOR /R D:\ %%F IN (*.MP3) DO ECHO %%F ; แสดงชื่อนามสกุล MP3 ทั้งหมดใน D:\ ที่คอนโซล

FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-parameters]

    The set is a sequence of numbers from start to end, by step amount.
    So (1,1,5) would generate the sequence 1 2 3 4 5 and (5,-1,1) would
    generate the sequence (5 4 3 2 1)

คำสั่ง
FOR /L %%N IN (1,1,10) DO MSG %USERNAME% %%N ; แสดงเลข 1 ถึง 10 ในกล่องข้อความ

FOR /L %%N IN (10,-1,1) DO MSG %USERNAME% %%N ; แสดงเลข 10 ถึง 1 ในกล่องข้อความ

ส่วนคำสั่ง FOR /F นั้น...ใครเข้าใจถือว่า..."เทพ" มาก...ผู้เขียนจะยังไม่ยกตัวอย่างในตอนนี้...เพราะมันมีความยาก อย่างมากสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ซึ่งยกตัวอย่างการเขียนหรืออ่านแฟ้มใน VB6 จะง่ายกว่ามาก...ไม่ต้องศึกษากฎของแบตช์ไฟล์มากนัก เพราะใครเขียน FOR /F เ็ป็นแล้ว...คงเป็นระดับโปรแกรมเมอร์...ที่เก่งกาจทีเดียว...เนื้อหาที่โพสต์มา 8 ภาค...แทบจะไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น