วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

ปูพื้นฐานแบตช์ไฟล์ 7

ภาค 7 นี้...เรามาพูดถึง...คำสั่งจัดการคัดลอกและเคลื่อนย้ายแฟ้มกัน
คำสั่งคัดลอกและเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูลนั้นสำคัญมากสำหรับช่างซ่อมคอมหรือโปรแกรมเมอร์ที่จะสำรองหรือเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูลเก็บไว้ ...

คำำสั่งคัดลอกแฟ้ม (ที่ละโฟลเดอร์)
Copies one or more files to another location.


COPY [/D] [/V] [/N] [/Y | /-Y] [/Z] [/L] [/A | /B ] source [/A | /B]
     [+ source [/A | /B] [+ ...]] [destination [/A | /B]]

  source       Specifies the file or files to be copied.
  /A           Indicates an ASCII text file.
  /B           Indicates a binary file.
  /D           Allow the destination file to be created decrypted
  destination  Specifies the directory and/or filename for the new file(s).
  /V           Verifies that new files are written correctly.
  /N           Uses short filename, if available, when copying a file with a
               non-8dot3 name.
  /Y           Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
               existing destination file.
  /-Y          Causes prompting to confirm you want to overwrite an
               existing destination file.
  /Z           Copies networked files in restartable mode.
  /L           If the source is a symbolic link, copy the link to the target
               instead of the actual file the source link points to.

The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.  Default is
to prompt on overwrites unless COPY command is being executed from
within a batch script.

To append files, specify a single file for destination, but multiple files
for source (using wildcards or file1+file2+file3 format).

มาดูการทำงานของคำสั่ง COPY
COPY /Y FILE1.TXT FILE1.TXT ; คัดลอก FILE1.TXT ไปที่ FILE1.TXT โดยไม่ต้องถาม
COPY /Y FILE1.TXT NEWNAME.TXT ; คัดลอก FILE1.TXT ไปที่ NEWNAME.TXT โดยไม่ต้องถาม
COPY /-Y FILE1.TXT NEWNAME.TXT  ; คัดลอก FILE1.TXT ไปที่ NEWNAME.TXT และถาม
COPY FILE1.TXT+FILE2.TXT NEWFILE.TXT ; คัดลอก FILE1.TXT รวมเข้ากับ FILE2.TXT ไปที่ NEWFILE.TXT

คำสั่งลบแฟ้มและโฟลเดอร์
คำสั่งลบแฟ้มของ DOS ยุคใหม่...สามารถทำงานได้ครบทั้งลบแฟ้มข้อมูลรวมถึงโฟลเดอร์เอกสารได้ด้วยทำให้คำสั่งภายในที่ชื่อ DELTREE.EXE สูญพันธ์ในทันที


Deletes one or more files.

DEL [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names
ERASE [/P] [/F] [/S] [/Q] [/A[[:]attributes]] names

  names         Specifies a list of one or more files or directories.
                Wildcards may be used to delete multiple files. If a
                directory is specified, all files within the directory
                will be deleted.

  /P            Prompts for confirmation before deleting each file.
  /F            Force deleting of read-only files.
  /S            Delete specified files from all subdirectories.
  /Q            Quiet mode, do not ask if ok to delete on global wildcard
  /A            Selects files to delete based on attributes
  attributes    R  Read-only files            S  System files
                H  Hidden files               A  Files ready for archiving
                I  Not content indexed Files  L  Reparse Points
                -  Prefix meaning not

If Command Extensions are enabled DEL and ERASE change as follows:

The display semantics of the /S switch are reversed in that it shows
you only the files that are deleted, not the ones it could not find.

คำสั่ง
DEL /S "New Folder" ; ลบโฟลเดอร์ New Folder รวมทั้งซับโฟลเดอร์ทั้งหมด
DEL /P "New Folder" ; ลบโฟลเดอร์ New Folder และถามยืนยันการลบ (จะเกิดข้อผิดพลาดถ้ามี ซับโฟลเดอร์)
DEL /F "New Folder" ; ลบโฟลเดอร์ New Folder ไม่ถามยืนยันการลบ (จะเกิดข้อผิดพลาดถ้ามี ซับโฟลเดอร์)
DEL /S /F %TEMP% ; ลบโฟลเดอร์ในตัวแปร TEMP โดยไม่ถามและลบซับโฟลเดอร์ด้วย


  /A            Selects files to delete based on attributes
  attributes    R  Read-only files            S  System files
                H  Hidden files               A  Files ready for archiving
                I  Not content indexed Files  L  Reparse Points
                -  Prefix meaning not


คำสั่ง
DEL /ARSH /S /P %TEMP% ; ลบโฟลเดอร์ในตัวแปร TEMP โดยไม่ถามและลบซับโฟลเดอร์ด้วยเฉพาะแฟ้มที่มีคุณลักษณะ อ่านอย่างเดียวเป็นแฟ้มระบบและซ่อนอยู่

คำสั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูลทั้งโฟลเดอร์
Copies files and directory trees.

XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                           [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                           [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/-Y] [/Z] [/B]
                           [/EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...]

  source       Specifies the file(s) to copy.
  destination  Specifies the location and/or name of new files.
  /A           Copies only files with the archive attribute set,
               doesn't change the attribute.
  /M           Copies only files with the archive attribute set,
               turns off the archive attribute.
  /D:m-d-y     Copies files changed on or after the specified date.
               If no date is given, copies only those files whose
               source time is newer than the destination time.
  /EXCLUDE:file1[+file2][+file3]...
               Specifies a list of files containing strings.  Each string
               should be in a separate line in the files.  When any of the
               strings match any part of the absolute path of the file to be
               copied, that file will be excluded from being copied.  For
               example, specifying a string like \obj\ or .obj will exclude
               all files underneath the directory obj or all files with the
               .obj extension respectively.
  /P           Prompts you before creating each destination file.
  /S           Copies directories and subdirectories except empty ones.
  /E           Copies directories and subdirectories, including empty ones.
               Same as /S /E. May be used to modify /T.
  /V           Verifies the size of each new file.
  /W           Prompts you to press a key before copying.
  /C           Continues copying even if errors occur.
  /I           If destination does not exist and copying more than one file,
               assumes that destination must be a directory.
  /Q           Does not display file names while copying.
  /F           Displays full source and destination file names while copying.
  /L           Displays files that would be copied.
  /G           Allows the copying of encrypted files to destination that does
               not support encryption.
  /H           Copies hidden and system files also.
  /R           Overwrites read-only files.
  /T           Creates directory structure, but does not copy files. Does not
               include empty directories or subdirectories. /T /E includes
               empty directories and subdirectories.
  /U           Copies only files that already exist in destination.
  /K           Copies attributes. Normal Xcopy will reset read-only attribute
  /N           Copies using the generated short names.
  /O           Copies file ownership and ACL information.
  /X           Copies file audit settings (implies /O).
  /Y           Suppresses prompting to confirm you want to overwrite an
               existing destination file.
  /-Y          Causes prompting to confirm you want to overwrite an
               existing destination file.
  /Z           Copies networked files in restartable mode.
  /B           Copies the Symbolic Link itself versus the target of the link.
  /J           Copies using unbuffered I/O. Recommended for very large files.

The switch /Y may be preset in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.

คำสั่ง
XCOPY  /Y C:\Users\Administrator\Documents\*.* D:\BackUp ; คัดลอกแฟ้มทั้งโฟลเดอร์ C:\Users\Administrator\Documents\ ทุกไฟล์โดยไม่ต้องถาม ไปที่ D:\BackUp

คำสั่งเคลื่อนย้ายทั้งโฟลเดอร์
Moves files and renames files and directories.

To move one or more files:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]filename1[,...] destination

To rename a directory:
MOVE [/Y | /-Y] [drive:][path]dirname1 dirname2

  [drive:][path]filename1 Specifies the location and name of the file
                          or files you want to move.
  destination             Specifies the new location of the file. Destination
                          can consist of a drive letter and colon, a
                          directory name, or a combination. If you are moving
                          only one file, you can also include a filename if
                          you want to rename the file when you move it.
  [drive:][path]dirname1  Specifies the directory you want to rename.
  dirname2                Specifies the new name of the directory.

  /Y                      Suppresses prompting to confirm you want to
                          overwrite an existing destination file.
  /-Y                     Causes prompting to confirm you want to overwrite
                          an existing destination file.

The switch /Y may be present in the COPYCMD environment variable.
This may be overridden with /-Y on the command line.  Default is
to prompt on overwrites unless MOVE command is being executed from
within a batch script.

คำสั่ง
MOVE /Y C:\Users\Administrator\Documents\*.* D:\BackUp  ; เคลื่อนย้ายแฟ้มทั้งโฟลเดอร์ C:\Users\Administrator\Documents\ ทุกไฟล์โดยไม่ต้องถาม ไปที่ D:\BackUp

รายละเีอียดปลีกย่อย...อื่นๆ...ผู้เขียนยังไม่มีความชำนาญมากเีกี่ยวกับรูปแบบคำสั่งแต่ละคำสั่ง...อื่นๆ เพราะยังไม่เคยมีความจำเ็ป็นต้องเรียกใช้เลยไม่ได้ศึกษาิเชิงลึกลงไปซักเท่าไหร่...ได้แค่เคลื่อนย้ายหรือคัดลอกแบบที่ Explorer ทำงา่นบนวินโดวส์เท่านั้น...ส่วนใครจะประยุกต์ใช้งานเพื่อประโยชน์อันสูงสุด...ก็เชิญแปลภาษาอังกฤษต่อไป...แต่สำหรับมือใหม่...หรือคนที่คิดว่า...สคริปเหล่านี้...ทำงานบนวินโดวส์เร็วกว่า...ก็ถูก...เพียงแต่ผู้เขียนยกตัวอย่างมาเพื่อให้สามารถเขียนแบตช์ไฟล์ในการคัดลอก, ลบ และเคลื่อนย้ายข้อมูลผ่านแบตช์ไฟล์ให้สะดวกยิ่งขึ้นเท่านั้น...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น