วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557


โปรแกรม Batch Editor 1.0 รุ่นนี้...สร้างมาจาก HTML Application ซึ่งเดิมที่...เป็น Notepad แต่ผมจะมาประยุกต์ให้มันทำงานซับซ้อนมากยิ่งขึ้นด้วยการพัฒนาให้มันประมวลผลหรือ ดีบัก แบตช์ไฟล์...แต่สำหรับตอนนี้...เอารุ่น 1.0 ไปศึกษากันก่อนนะครับ...สำหรับรุ่นที่สามารถเขียนแบตช์ได้อย่างมืออาชีพ...โดยแผนงานแล้ว..."ไม่ฟรี" จึงยังไม่แจกนะครับ...

แต่สำหรับโค้ดรุ่น 1.0 Open Source Software ครับ

<html><head>
<HTA:APPLICATION
APPLICATIONNAME="HTML NotePad" ID="oHTA" BORDER="thick"
BORDERSTYLE="normal" CAPTION="yes" CONTEXTMENU="yes"
INNERBORDER="no" MAXIMIZEBUTTON="yes" MINIMIZEBUTTON="yes"
NAVIGABLE="yes"
ICON="NOTEPAD.EXE" SCROLL="no" SCROLLFLAT="no"
SELECTION="no" SHOWINTASKBAR="yes" SINGLEINSTANCE="no"
SYSMENU="yes" VERSION="1.0" WINDOWSTATE="normal">
<STYLE TYPE="text/css">
<!--
BODY { xfont-family: "Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif";
font:menu;
background-color:Menu;
color:MenuText;
xfont-size: 8pt;
cursor:default; //auto, text, pointer
}
TABLE { xfont-family:"Arial";
xfont-size:8pt;
font:menu;
padding:0pt;
border:0pt;
FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Alpha(style=0,opacity=90);
}
IFrame { height:expression(document.body.clientHeight-MenuTable.clientHeight);
width:100%;
}
TD { border:"1px solid Menu";}
.submenu {position:absolute;top=20;
background-color:Menu;
border="2px outset";}
.MenuIn {border:'1px inset';}
.Menuover {border:'1px outset';}
.Menuout {border:'1px solid';}
.Submenuover {background-color:highlight;color:highlighttext;}
.Submenuout {background-color:Menu;color:MenuText;}
-->
</STYLE>
<script language=vbscript>
'We can handle a file as a parameter to this HTA
Dim x
FileName=Trim(oHTA.CommandLine)
x=Instr(2,FileName,"""")
If x=Len(FileName) Then
FileName="" 'No File Loaded
Else
FileName=Trim(Mid(FileName,x+1))
OpenIt
End If
</script>
<script language=vbscript>
option explicit
Dim FileName,fModif,LastChildMenu,LastMenu
fModif=False 'Not modified
DisplayTitle
Set LastChildMenu=Nothing
Set LastMenu=Nothing
Sub DisplayTitle
If FileName="" Then
document.Title="Batch Editor - " & oHTA.ApplicationName
Else
document.Title=FileName & " - " & oHTA.ApplicationName
End If
End Sub

'''''''''''''''''''
' File management '
'''''''''''''''''''
Sub SaveAs
Dim oDLG
Set oDLG=CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
With oDLG
.DialogTitle="SaveAs"
.Filter="Batch File|*.bat;*.cmd|Text Files|*.txt|All files|*.*"
.MaxFileSize=255
.ShowSave
If .FileName<>"" Then
FileName=.FileName
Save
End If
End With
Set oDLG=Nothing
DisplayTitle
End Sub
Sub Save()
Dim fso,f
If FileName<>"" Then
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f=fso.CreateTextFile(FileName,True)
f.Write MyFrame.MyText.Value
f.Close
Set f=Nothing
Set fso=Nothing
Else
SaveAs
End If
End Sub
Sub OpenIt
Dim fso,f
Set fso=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f=fso.OpenTextFile(FileName,1)
MyFrame.MyText.Value=f.ReadAll
f.close
Set f=Nothing
Set fso=Nothing
DisplayTitle
End Sub
Sub Open()
If fModif Then
Select Case Msgbox("The text in the file " & FileName & " has been changed." _
& vbCrLf & "Do you want to save the changes ?",51,oHTA.ApplicationName)
Case 6 'Yes
Save
Case 7 'No
Case 2 'Cancel
Exit Sub
End Select
End If
Dim oDLG
Set oDLG=CreateObject("MSComDlg.CommonDialog")
With oDLG
.DialogTitle="Open"
.Filter="Batch File|*.bat;*.cmd|Text Files|*.txt|All files|*.*"
.MaxFileSize=255
.Flags=.Flags Or &H1000 'FileMustExist (OFN_FILEMUSTEXIST)
.ShowOpen
If .FileName<>"" Then
FileName=.FileName
OpenIt
End If
End With
Set oDLG=Nothing
End Sub
Sub NewText
If fModif Then
Select Case Msgbox("The text in the file " & FileName & " has been changed." _
& vbCrLf & "Do you want to save the changes ?",51,oHTA.ApplicationName)
Case 6 'Yes
Save
Case 7 'No
Case 2 'Cancel
Exit Sub
End Select
End If
MyFrame.MyText.Value=""
FileName=""
DisplayTitle
End Sub

'''''''''''''''
' Drag & Drop '
'''''''''''''''
Sub ChangeIFrame
'We use an Iframe to allow Drag&Drop
MyFrame.Document.Body.InnerHTML="<textarea ID=MyText WRAP=OFF onChange" & _
"='vbscript:parent.fModif=True' onclick='vbscript:parent.HideMenu' " & _
"style='width:100%;height:100%'></textarea>"
With MyFrame.Document.Body.Style
.marginleft=0
.margintop=0
.marginright=0
.marginbottom=0
End With
With MyFrame.MyText.Style
.fontfamily="Lucida Console"
'.fontsize="16pt"
End With
Select Case UCase(MyFrame.location.href)
Case "ABOUT:BLANK"
FileName=""
Case Else
FileName=Replace(Mid(MyFrame.location.href,9),"/","\") 'suppress file:///
OpenIt
End Select
End Sub

'''''''''''''''''''
' Menu management '
'''''''''''''''''''
Sub Batch(Cmd)
    Dim objShell
    Set objShell=CreateObject("wscript.shell")
objShell.run("cmd.exe /c " & Cmd & "/? & PAUSE")
End Sub

Sub ShowSubMenu(Parent,Child)
If Child.style.display="block" Then
Parent.classname="Menuover"
Child.style.display="none"
Set LastChildMenu=Nothing
Else
Parent.classname="Menuin"
Child.style.display="block"
Set LastChildMenu=Child
End If
Set LastMenu=Parent
End Sub
Sub MenuOver(Parent,Child)
If LastChildMenu is Nothing Then
Parent.className="MenuOver"
Else
If LastMenu is Parent Then
Parent.className="MenuIn"
Else
HideMenu
ShowSubMenu Parent,Child
End If
End If
End Sub
Sub MenuOut(Menu)
If LastChildMenu is Nothing Then Menu.className="MenuOut"
End Sub
Sub HideMenu
If Not LastChildMenu is Nothing Then
LastChildMenu.style.display="none"
Set LastChildMenu=Nothing
LAstMenu.classname="Menuout"
End If
End Sub
Sub SubMenuOver(Menu)
Menu.className="SubMenuOver"
'LastMenu.classname="Menuin"
End Sub
Sub SubMenuOut(Menu)
Menu.className="SubMenuOut"
End Sub
</script>
</head>
<body leftmargin=0 topmargin=0 rightmargin=0>
<TABLE id=MenuTable><TR>
<TD onclick='ShowSubMenu Me,MyFileMenu'
onmouseover='MenuOver Me,MyFileMenu'
onmouseout='MenuOut Me'> แฟ้มข้อมูล   </TD>
<TD onclick='ShowSubMenu Me,MyEditMenu'
onmouseover='MenuOver Me,MyEditMenu'
onmouseout='MenuOut Me'> คำสั่ง Batch</TD>
<TD onclick='ShowSubMenu Me,MyHelpMenu'
onmouseover='MenuOver Me,MyHelpMenu'
onmouseout='MenuOut Me'> ผู้เขียน </TD>
<TD onclick="HideMenu" width=100% border=2></TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE ID=MyFileMenu class=submenu style="left=2;display:none;"><TR>
<TD onclick="HideMenu:NewText"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> สร้างใหม่</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:open"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> เปิดแฟ้ม</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:save"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> บันทึกแฟ้ม</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:saveAs"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> บันทึกแฟ้มเป็น...</TD></TR>
<TR><TD><HR></TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:window.close"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ออก</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE ID=MyEditMenu class=submenu style="left=30;display:none;">
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('ASSOC')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ASSOC</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('ATTRIB')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ATTRIB</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('BREAK')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> BREAK</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('BCDEDIT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> BCDEDIT</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('CACLS')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CACLS</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('CALL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CALL</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('CD')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CD</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('CHCP')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CHCP</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('CHDIR')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CHDIR</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('CHKDSK')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CHKDSK</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('CHKNTFS')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CHKNTFS</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('CLS')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CLS</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('CMD')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CMD</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('COLOR')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> COLOR</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('COMP')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> COMP</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('COMPACT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> COMPACT</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('CONVERT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> CONVERT</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('COPY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> COPY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('DATE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DATE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('DEL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DEL</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('COPY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> COPY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('DISKCOMP')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DISKCOMP</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('DISKCOPY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DISKCOPY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('DISKPART')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DISKPART</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('DOSKEY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DOSKEY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('DRIVERQUERY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> DRIVERQUERY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('ECHO')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ECHO</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('ENDLOCAL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ENDLOCAL</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('ERASE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ERASE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('EXIT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> EXIT</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('FC')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FC</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('FIND')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FIND</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('FINDSTR')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FINDSTR</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('FOR')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FOR</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('FC')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FC</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('FORMAT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FORMAT</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('FSUTIL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FSUTIL</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('FTYPE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> FTYPE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('GOTO')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> GOTO</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('GPRESULT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> GPRESULT</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('GRATABL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> GRAFTABL</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('HELP')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> HELP</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('ICACLS')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ICACLS</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('IF')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> IF</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('LABEL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> LABEL</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('MD')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> MD</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('MKDIR')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> MKDIR</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('MKLINK')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> MKLINK</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('MODE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> MODE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('MORE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> MORE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('MOVE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> MOVE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('OPENFILES')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> OPENFILES</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('PATH')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> PATH</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('PAUSE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> PAUSE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('POPD')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> POPD</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('PRINT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> PRINT</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('PROMPT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> PROMPT</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('PUSHD')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> PUSHD</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('RD')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> RD</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('RECOVER')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> RECOVER</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('REM')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> REM</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('REN')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> REN</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('RENAME')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> RENAME</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('REPLACE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> REPLACE</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('RMDIR')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> RMDIR</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('ROBOCOPY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> ROBOCOPY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SET')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SET</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SETLOCAL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SETLOCAL</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('SC')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SC</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SCHTASKS')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SCHTASKS</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SHIFT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SHIFT</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SHUTDOWN')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SHUTDOWN</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('SORT')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SORT</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('START')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> START</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SUBST')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SUBST</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('SYSTEMINFO')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> SYSTEMINFO</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('TASKLIST')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> TASKLIST</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('TASKILL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> TASKKILL</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('TIME')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> TIME</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('TITLE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> TITLE</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('TREE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> TREE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('TYPE')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> TYPE</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('VER')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> VER</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('VERIFY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> VERIFY</TD></TR>
<TR><TD onclick="HideMenu:Batch('VOL')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> VOL</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('XCOPY')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> XCOPY</TD>
   <TD onclick="HideMenu:Batch('WMIC')"
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'> WMIC</TD>
</TR>
</TABLE>
<TABLE ID=MyFindMenu class=submenu style="left=60;display:none;"><TR>
<TD><HR width=50px></TD></TR>
</TABLE>
<TABLE ID=MyHelpMenu class=submenu style="left=90;display:none;"><TR>
<TD onclick='HideMenu:msgbox "ความช่วยเหลืออยู่ในเวป www.thaibatchfile.blogspot.com"'
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'>Help</TD></TR>
<TR><TD onclick='HideMenu:msgbox "ธนัตถ์เดชน์  บุญลือลักษณ์, 2014; www.thaibatchfile.blogspot.com"'
onmouseover='Submenuover Me'
onmouseout='Submenuout Me'>About</TD>
</TR>
</TABLE>
<iframe id=MyFrame application=yes scrolling=no onload="ChangeIFrame"></iframe>
</script>
</body>
</html>